POLISI CWCIS A PHREIFATRWYDD

Sut rydym yn defnyddio Cwcis 

Ffeil fach yw cwci sydd yn gofyn am ganiatâd i gael ei osod ar yriant caled eich cyfrifiadur. Unwaith y byddwch wedi cytuno, bydd y ffeil yn cael ei hychwanegu ac mae’r cwci yn helpu i ddadansoddi llif data neu’n gadael i chi wybod pan fyddwch wedi ymweld â gwefan benodol. Mae cwcis yn caniatáu i gymwysiadau’r we ymateb i chi fel unigolyn. Mae’r cymhwysiad we yn teilwra ei weithdrefnau at eich anghenion, yr hyn rydych yn hoffi neu ddim yn hoffi, drwy gasglu a chadw gwybodaeth ynghylch eich dewisiadau. Mae'r wefan hon yn defnyddio Google Analytics, a dylai defnyddwyr anablu cwcis yn eu porwr os nad ydynt eisiau tracio eu hymweliad. Mae Google Analytics yn defnyddio cwcis cofnodi data i adnabod pa dudalennau sydd yn cael eu defnyddio. Mae hyn yn ein helpu ni i ddadansoddi data am lif gwefan a gwella ein gwefan er mwyn ei theilwra ar gyfer anghenion cwsmer. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon ar gyfer dibenion dadansoddi ystadegol yn unig, wedi hyn, mae’r data yn cael ei ddileu o’r system. Ar y cyfan, mae cwcis yn ein helpu ni i ddarparu gwell gwefan ar eich cyfer, drwy ein galluogi i fonitro pa dudalennau rydych yn credu sydd yn ddefnyddiol, neu ddim. Nid yw cwci yn rhoi mynediad i ni at eich cyfrifiadur neu unrhyw wybodaeth arall amdanoch, ac eithrio’r data rydych yn dewis ei rannu â ni. Gallwch ddewis derbyn neu wrthod cwcis. Mae'r rhan fwyaf o borwyr ar-lein yn derbyn cwcis yn awtomatig, ond gallwch addasu eich porwr i wrthod cwcis. Efallai bydd hyn yn eich rhwystro rhag manteisio ar y wefan yn llawn.  


Dolenni i Wefannau eraill 

Efallai bydd ein gwefan y cynnwys dolenni at wefannau eraill o ddiddordeb. Fodd bynnag, unwaith y byddwch wedi defnyddio’r dolenni hyn i adael ein gwefan, nodwch nad oes gennym unrhyw reolaeth dros y wefan honno. Felly, ni allwn fod yn gyfrifol am ddiogelwch a phreifatrwydd unrhyw wybodaeth rydych yn ei darparu wrth ymweld â’r gwefannau hynny, ac nid yw’r gwefannau hynny yn cael eu llywodraethu gan y datganiad preifatrwydd hwn. Dylech gymryd pwyll a tharo golwg ar y datganiad preifatrwydd sydd yn berthnasol â’r wefan dan sylw.  


Rheoli eich Gwybodaeth Bersonol 

Gallwch ddewis cyfyngu’r casgliad neu’r defnydd o’ch gwybodaeth bersonol ar gyfer defnydd masnachol uniongyrchol drwy ysgrifennu atom. Ni fydd Hybiau Menter Ffocws, a ddarperir gan Business in Focus, yn gwerthu, dosbarthu neu rentu eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon oni bai ein bod yn derbyn eich caniatâd, neu orchymyn cyfreithiol. Efallai y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i yrru gwybodaeth hyrwyddol am drydydd parti y credwn y byddai o ddiddordeb i chi, os ydych yn dymuno i ni wneud hynny. Gallwch wneud cais am fanylion y wybodaeth rydym yn ei chadw amdanoch, o dan y Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR). Bydd ffi yn daladwy am hyn. Os hoffech gopi o’r wybodaeth a gedwir amdanoch, cysylltwch â ni. Os ydych yn credu bod unrhyw wybodaeth yr ydym yn ei chadw amdanoch yn anghywir neu’n anghyflawn, ysgrifennwch neu anfonwch e-bost atom cyn gynted â phosib gan ddefnyddio’r cyfeiriad ar ein tudalen gyswllt. Byddwn yn newid unrhyw wybodaeth sydd yn anghywir ar unwaith.


ARIANNU’R RHAGLEN

Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop

Mae Hybiau Menter Ffocws yn darparu gofod arloesol i ddeori a sbarduno busnesau newydd a’r rhai sy'n ehangu. Mae Hwb Menter Ffocws y Drenewydd a Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn cael eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. 

image22